Zemes ierīcība

Zemes ierīcība pēc savas būtības ir tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi, lai sakārtotu zemes vienību un zemes vienības daļu, kas ietverta zemes ierīcības projektā, zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai. 

Zemes ierīcība un tās projekts ir zemes vienībai un zemes vienības daļai, kas ietverta zemes ierīcības projektā, izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. 

Zemes ierīcība un tās projekti tiek izstrādāti zemes gabalu sadalīšanas, apvienošanas vai robežu pārkārtošanas nolūkos. 

Zemes ierīcības projektus var iztrādāt persona, kura ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai, un kuras civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

Zemes ierīcības projektu izstrāde

SIA Global Project sniedz zemes ierīcības projektu izstrādi, neatkarīgi no zemes gabalu apjoma, skaita, sarežģītības. 

Mūsu uzņēmums sniegs Jums visaugstāko apkalpošanas kultūru un realizēs Jūsu vēlmes zemes gabalu sadales procesā, kā arī ieteiks idejas, kā labāk rīkoties Jūsu konkrētajā situācijā. 

Nepieciešamie dokumenti zemes ierīcības projektu izstrādei:

 1. Zemesgrāmatu apliecība;
 2. Pašvaldības lēmums par projekta izstrādi; 
 3. Lēmuma grafiskais pielikums;  
 4. Zemes robežu plāns; 
 5. Ierosinātāju rakstiska vienošanās vai tiesas nolēmums, ja tāds ir; 
 6. Kredītiestādes izsniegta atļauja veikt zemes ierīcības projekta izstrādi, ja īpašums ir apgrūtināts ar kredītsaistībām;
 7. Pilnvarotām personām - notariāli apstiprināta pilnvara. 

 Zemes ierīcības projektus izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:  

 1. Zemesgabalu robežu pārkārtošanai;  
 2. Zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 
 3. Zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;  
 4. Zemes konsolidācijai;  
 5. Piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam;  
 6. Pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 

 Zemes ierīcības projektu izstrādes process sastāv no sekojošiem posmiem:  

 1. Zemes īpašnieki vienojas par zemes ierīcības projekta izstrādi; 
 2. Ierosinātājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādi (turpmāk - iesniegums); 
 3. Pašvaldība pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un sagatavo nosacījumus par projekta izstrādi; 
 4. Saskaņo projektu ar inženierkomunikāciju turētājiem, ja tiek konkretizēti nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi. Ja inženierkomunikāciju turētājs ir sniedzis ziņas par aizsargjoslas raksturojošiem lielumiem (piemēram, platumus), kuri nav mainījušies, projekta saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētāju nav nepieciešama; 
 5. Saskaņo projektu ar valsts institūcijām, ja tas ir nepieciešams, kā arī saskaņo ar citām personām, kuru intereses skar projekta risinājumi, ja vietējā pašvaldība to ir noteikusi projekta izstrādes nosacījumos;
 6. Valsts zemes dienests sniedz atzinumu par projektu. Ja atzinums ir pozitīvs, uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga atzīmi; 
 7. Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldībā, pieņemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdarot attiecīgu spiedoga atzīmi.

KONTAKTI

Tālrunis: +371 26134910

E-pasts: info@globalproject.lv