Detālplānojums

Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. 

Detālplānojuma izstrāde

Ja Jūsu ieceres nebūs iepējams realizēt ar zemes ierīcības projekta palīdzību, kas ir lētāks un ātrāks process zemes gabalu sadalīšanas, apvienošanas vai robežu pārkārtošanas ietvaros, tad SIA Global Project Jums detālplānojumu izstrādi, sākot ar Jūsu vīzijas iestrādi un beidzot ar tālāku realizāciju. 

Detālplānojums tiek izstrādāts, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums nepietiekami nosaka konkrētu zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, tad tos nosaka detālplānojumā.

Detālplānojums skaidri norāda katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai pašreizējo izmantošanu un nosaka: 

 1. Plānoto (atļauto) izmantošanu;
 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (ietverot apgrūtinājumus);
 3. Zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, paredzot ielas piebraukšanai pie katras jaunizveidotas zemes vienības;
 4. Ūdens notekas, meliorācijas būves un ierīces, un citu tehnisko infrastruktūru;
 5. Esošo, piegulošo un jaunizveidojamo ielu, velosipēdistu celiņu un inženierkomunikāciju koridoru profilus;
 6. Labiekārtojuma nosacījumus;
 7. Adresāciju;
 8. Citus risinājumus, kas detalizē un precizē vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumus un nosacījumus. 

Lai tiktu uzsākta detālplānojuma izstrāde, fiziskā vai juridiskā persona - detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, iesniedz iesniegumu vietējās pašvaldības domē, iesniegumā norāda:

 1. Teritoriju, kurai nepieciešams detālplānojums;
 2. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamības pamatojumu;
 3. Detālplānojuma izstrādātāju.

KONTAKTI

Tālrunis: +371 26134910

E-pasts: info@globalproject.lv